Ólevendula BlogjaIdőkép doboz2015. december 5., szombat

Ki is az a Mikulás?

Miklós püspök egykor régen,

Segített a szegény népen.


Őt dicsérte koldus, árvaEmlékezzünk jóságára!
A szent püspök, aki bőkezű felebaráti szeretetével a Karácsony misztériumának is előhírnöke lett. 
Gondoltad volna, hogy a "Mikulás" név az ugyanaz, mint a Miklós? Pedig igen, a Mikulást eredetileg Miklósnak hívják, Szent Miklósnak, azaz Nikolasznak, merthogy görög földön született. Ki is ő, és miért emlékezünk rá a mai napig? Ismerkedj meg Szent Miklós történetével! Miklós, Patara városának polgára, gazdag és szent életű szülőktől származott. Apját Epiphanesnak, anyját pedig Johannának hívták. Mintegy 1800 évvel ezelőtt 272 táján a gyermek rögtön világra jöttét követően, az első fürösztés közben egyenesen megállt a mosdóteknőben; ráadásul szerdánként és péntekente csak egyszer szopott. Fölserdülvén a templom küszöbét koptatta. A fiúcska szépen cseperedett, ám még kisgyermek korában nagy csapás érte: Patara városában járvány tört ki, és elveszítette a szüleit, árvaságra jutott. Nagybátyja, a patarai püspök vette hát magához, így nem csoda, hogy a kis Nikolaosz is csakhamar papnak állt, és kolostorba vonult. Pedig megtehette volna, hogy fényűző, nagyvilági életet éljen, hiszen szülei után óriási vagyont örökölt. Ő azonban úgy döntött, egész másra fogja használni ezt a rengeteg pénzt. Amikor Myra városában meghalt az addigi püspök, az egyházatyák összegyűltek, hogy gondoskodjanak az utódlásról Volt közöttük egy nagy tekintélynek örvendő püspök, aki arra intette társait, hogy kitartóan böjtöljenek és imádkozzanak, hogy az Úr kinyilatkozza az utód nevét. Egyik éjjel hangot hallott: "Virradatkor figyeld a templom kapuját - akit először látsz belépni a templomba, s akinek a neve Miklós, az legyen püspökké szentelve!"

A jelenést föltárta a többiek előtt, akik továbbra is állhatatosan imádkoztak. Csodálatos módon virradatkor, isteni indíttatásra mindenki előtt ott sietett Miklós. A püspök megragadta és azt kérdezte tőle: "Mi a neved?" Ő pedig, a galamb szelídségű ifjú meghajtott fővel válaszolt: "Miklós, szentséged szolgája." Erre a templomba vezették, s bár igen erősen ellenkezett, beleültették a püspöki székbe, ahol ugyanazt az alázatosságot és komoly erkölcsöt követte, mint azelőtt. Az éjszakákat imádságban virrasztotta át, az asszonyok társaságától távol tartotta magát, alázatos volt az emberek szolgálatában, serény a buzdításban, és szigorú a dorgálásban. Az ő példája szerint ki kell tágítani szívünket, hogy legyen abban hely Istennek, a hitnek, és embertársainknak. Tanítása szerint meg kell tanulnunk szembenézni az igazsággal, korunk minden követelményével, csakúgy, ahogyan azt az egyenes lelkű, nyílt, őszinte magatartású Szent Miklós tette. Figyelemreméltó, hogy legendáiban sokszor felbukkan a hármas szám. Egy ízben például, úgy magyarázta meg hallgatóságának a Szentháromság titkát, hogy felkapott egy téglát és azt mondta:

"Miképpen három elem - föld, víz és tűz - alkotja a téglát, úgy van három személy egy istenségben."

Szent Miklóst Orion apónak is nevezik, ami új, jelképes megvilágításba helyezi attribútumát, a három aranygolyót. Az Orion egy sorban ragyogó három csillaga a téli égbolt legfeltűnőbb csillagképe, amit a magyar népi legendákban Három királyoknak is neveznek. A keleti bölcsek kultusza az ősi Mithrasz-misztériumból került át az evangéliumokba, akik az Orionnal nyáron egyesülő betlehemi csillagban a feltámadó Napistent imádták. Ilyen értelemben a Háromkirályok nem is úton vannak Krisztushoz, hanem Krisztusban megérkezettek!

Esedezve folyamodunk irgalmasságodhoz, Urunk, és kérünk, őrizz meg bennünket az élet veszedelmei között Szent Miklós püspök közbenjárására, hogy az üdvösség útját mindig biztonságban járjuk. Ámen.

Miklós később is segített, akinek csak tudott. Ő maga a kolostorban szegényesen, szűkölködve élt, de másokkal mindig bőkezű volt. Különösen a gyermekeket szerette, s úton-útfélen megajándékozta őket. Jótéteményei miatt az emberek hamar megszerették.Mikor elérkezett a keresztényüldözések szörnyű ideje, Miklóst is elfogták, ám ő csodával határos módon kiszabadult. Hosszú életében még sok csodás esemény történt vele, maga a "halála" is igen különös volt: angyalok ragadták el magukkal az égbe ezt a csodálatos, nagylelkű adakozót, aki az óta is a mi Mikulásunk, és Egyházunkat róla neveztük el, Őt tekintjük névadónknak.Myrai Szent Miklós a keleti egyház egyik fő szentje, a gyermekek Mikulása. 
Ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. Kultusza a bizánci, majd a kopt egyházban bontakozott ki a VI. században. A Miklós név a nicos, azaz "a nép győzelme, ragyogása" szóból ered. Mindaz megvolt ugyanis őbenne, ami ragyogást és tisztaságot ad, hiszen amint azt Szent Ambrus egyházatya is állította:
 "Megtisztít az Isten szava, megtisztít az igazi bűnvallás, megtisztít a szent gondolkodás, megtisztít a jóban" 
Az írástudatlan tömeg azonban a Biblia Pauperum mintájára csupán különböző képsorozatokról ismerhette meg kedves szentjének híres cselekedeteit és csodás tetteit. Ilyen képsorozatok voltak a magyarországi elterjedtségükhöz képest csekély számban fennmaradt szárnyas oltárok, melyek közül több a szent csodáit ábrázolja.
1. A kép kontaminációval két csodás eseményt foglal egybe. Az egyik a viharba került hajósok megmentése, melynek köszönhetően Szent Miklós a hajósok védőszentje lett, a másik Diana istennő kultuszának üldözése és szent fájának kivágása miatti bosszújának lelepleződése, az égő-robbanó olaj tengerbe öntése. 2. A kép, Miklós püspök ökumenikus voltát szimbolizálva, egy zsidótól korábban pénzt kölcsönző keresztény hamis esküjét és a botjába rejtett aranyak csodáját ábrázolja.
Az angyalok 1087-ig vigyáztak nyugalmára. Amikor is olasz kereskedők rablókkal szövetkezve egy hajnalon sírját feltörték, kirabolták! Maradványai egyrészét ma Bariban őrzik, de lelke szülőföldjén Myrában maradt, ahol az embereknek még ma is vigaszt, reményt és boldogságot ad. Sírjánál egy forrás ered, és ebből a forrásból áradó szeretete küldi ma is hozzánk december 5-én este a  Mikulást !